Хөгжмийн онолын нэр томъёоны хураангуй тайлбар толь

1996 он