Уртын дууны уламжлалт зарим нэр томъёоны гаргалгаа

2006 он