Монгол хөгжмийн эгшиг – сэтгэлгээний онолын утга тайлал

Судалгааны нэг сэдэвт бүтээл, 2009 он