Монгол хөгжмийн таван эгшигтийн онолын асуудлууд

Судалгааны бүтээл, 2006 он